Dagsorden for Norsk Tegneserieforums 45. Landsmøte

Lørdag den 2. mars 2024 kl. 17.00 i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu

a) Valg av møteleder (dirigent).

b) Valg av referent.

c) Valg av tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

d) Kontroll av tilstedeværendes stemmerett, fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

f) Styrets årsberetning.

g) Fjorårets regnskap.

h) Valg av president. Landsstyrets forslag: Jan Petter Krogh.

i) Valg av visepresident. Landsstyrets forslag: Are Riksaasen.

Valg av kasserer. Landsstyrets forslag: Hanne Chr. Dunker.

Valg av Boblaredaktør. Utgår om landsstyrets vedtektsendringer vedtas.

Valg av museumsleder. Utgår om landsstyrets vedtektsendringer vedtas.

Valg av inntil 9 landsstyremedlemmer. (om landsstyrets vedtektsendringer vedtas.)

Landsstyrets forslag: Oskar Garnes, Frode Haaland, Kjell Steen, Margareth Bjerke Andersson, John Chr. Elden, Erlend Sveen Østby, Tor Ødemark og Øystein Sørensen.

Kristian Hellesund foreslår Kristian Hellesund.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent. Landsstyrets forslag: 300,- kr.

k) Innkomne forslag. Følgende forslag til vedtektsendringer fremmes av landsstyret (endret tekst i kursiv):

§ 2. Formål. Foreningen har til formål å fremme leselyst og trykkefrihet gjennom å øke interessen for tegneserier. Formålet søkes oppnådd gjennom utgivelse av bladet Bobla, innsamling av originaler, tegneserier og annet tegneserierelatert til Det nasjonale Tegneseriearkivet i Tegneseriemuseet i Norge og ved årlig donering av en statuett (SPROING-prisen) til en norsk og en oversatt tegneserieskaper.

§ 4. Medlemmer. Alle kan søke medlemskap. Landsstyret godkjenner eller avslår søknader om medlemskap. Medlemmer må betale den av årsmøtet fastsatte kontingent. Inn- og utmeldelse må skje skriftlig. Landsstyret kan ekskludere medlemmer. Det er to typer medlemskap. Medlem. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Organisasjonsmedlemskap. Forutsetter innmeldelse av minst seks personer fra samme organisasjon. Koster 50% av ordinær medlemskontingent pr. person. Må betales samlet.

§ 6. i) Valg av kasserer og inntil 9 landsstyremedlemmer. (Boblaredaktør og museumsansvarlig utgår).

§ 9. Landsstyret. Foreningens landsstyre på minst fem, høyst tolv medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Landsstyret holder møter når presidenten eller et flertall av landsstyremedlemmene ber om det. Landsstyret skal iverksette landsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse. Landsstyret behandler alle søknader om medlemskap og eksklusjon. Landsstyret administrerer og fører nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen utad. Landsstyret er selvsupplerende. Kassereren disponerer sammen med presidenten alle foreningens konti.

Forslag til landsmøte i NTF 2024 fra Kristian Hellesund.

1. Tillegg til § 6 i vedtektene til NTF: "Landsmøtet overføres på en digital plattform, slik at alle medlemmer kan delta på landsmøtet uansett bosted".

2. Tillegg til § 5 i vedtektene til NTF: "Det gjennomføres minst to medlemsmøter hvert år.

Medlemsmøtene gjennomføres på en digital plattform, slik at alle medlemmer kan delta".

3. Tillegg til § 6 i vedtektene til NTF: "Innkallingen skal beskrive tidspunkt, sted, hvilke saker som skal behandles i henhold til vedtektene, frist for å foreslå saker og hvem som kan kontaktes for spørsmål."

4. Tillegg til § 7 i vedtektene til NTF: "Valg av valgkomité".

5. Endring av § 6 i vedtektene til NTF: Setningen "Benkeforslag tillates ikke" strykes.

6. Hvis forslag 2 blir vedtatt: Tillegg til § 5 i vedtektene til NTF: "Styret har ansvar for å kalle inn til medlemsmøte med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste med saker fra styret og frist for innsending av saker fra medlemmene".

7. Tillegg til § 9 i vedtektene til NTF: "Referat fra styremøtene gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke etter møtet.

l) Forslag til arbeidplan: Ved siden av de direkte lovpålagte oppgavene i formålsparagrafen foreslår landsstyret å fortsatt ha flest mulig rabattavtaler i butikker, å tilby medlemmene gavebøker, å tilby informasjonsmateriell til de norske tegneseriefestivalene og å tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer.

m) Fastsettelse av tid og sted for neste landsmøte. Landsstyret foreslår lørdag 1. mars 2025 kl. 17.00 i Tegneseriemuseet.

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2023

Det 44. landsmøtet ble avholdt lørdag 4. mars 2023 i Tegneseriemuseet i Norge. 36 medlemmer representert. Årsberetning og årsregnskap for 2022 ble godkjent. Til nytt styre for 2023 ble valgt: President Jan Petter Krogh, visepresident Are Riksaasen, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen, museumsleder Stein Barli og styremedlemmene Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, John Chr. Elden, Oskar Garnes, Frode Haaland, Ruben Ansgeir Johansen, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Tor Ødemark og Erlend Sveen Østby. Kontingenten for 2024 forble på 300,- kr. Åtte innsendte forslag ble kun støttet av forslagsstiller. Arbeidsplanen ble vedtatt: Ved siden av de lovpålagte skal styret arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, tilby medlemmene gavebøker, tilby informasjonsmateriell til de norske tegneseriefestivalene og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 2. mars 2024 kl.17.00 i Tegneseriemuseet i Norge.

Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 167 og 168. Vi har utgitt 31 sider tekst og 81 sider bilder, totalt 112 sider. Det første nummeret var et samarbeide med foreningen Donaldistene med «Disney» som tema, det andre med «Menneske og maskin» som tema. Kun den siste utgivelsen ble støttet av Norsk kulturfond. Det er kun tegneseriesidene som gir støttemuligheter, dette går ut over antallet faglige artikler. Da utgiftene til distribusjon og trykking har økt betydelig, har landsstyret vedtatt en reduksjon til ett Bobla årlig fra 2024.

Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Innsendte forslag til endringer i vedtektene er grundig behandlet av landsstyret og har medført endel presiseringer. Den som nomineres må være i live på nominasjonstidspunktet. Det godtas et ubegrenset antall nominasjoner av hver kandidat, titlene legges i finalen til den tittel som har fått flest stemmer. Kjente oversettere skal medtas i lister og de får eget diplom. Norsk pris for serier utgitt i 2022 ble vunnet av Torbjørn Lien med «Kollektivet». Oversatt SPROING ble vunnet av Lina Neidestam med «Zelda» på Strand forlag. Prisene ble overrakt under Outlands tegneseriefestival lørdag 30. september i Outlands store butikk i Grensen, Oslo sentrum. Are Riksaasen ledet prisutdelingen på en fin måte. SPROING ble markedsført av Outland via plakater og på sosiale medier.

Tegneseriemuseet i Norge. De endrede vedtektene fra 2022 der NTFs forpliktelser ble begrenset til «innsamling av originaler, tegneserier og annet tegneserierelatert til Det nasjonale Tegneseriearkivet – Tegneseriemuseet i Norge» har overført alt ansvar for museet til Venneforeningen. Se dennes hjemmeside.

Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har mistet 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen grunnet konkurs, men Christ Engebretsen & Søn – Tegne.no består. Tegneserier får vi fortsatt 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel, men Outland-butikkene avsluttet avtalen da de har opprettet egen kundeklubb og derfor ikke ville ha andre avtaler. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Landsstyret har vedtatt at bestiller må betale portoen da utgiftene til forsendelser er blitt for høye.

Verving. Vi har hatt info-stands på OCX og Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Vi er inne på Google-bedrift, Facebook-bedrift og Foreningstorget i Gran. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) deltar vi i felles markedsføringstiltak.

Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Tilbudet er lite benyttet.

Økonomi/ medlemskap. NTF har 220 medlemmer, men kun 52 betaler normalkontingent, resten er gruppemedlemmer til halv pris. Det er generelt blitt mye dyrere å leve og drive i Norge. Foreningens økonomi er presset og det har vært vurdert å øke kontingenten. Tilbakemeldinger viser imidlertid at dette ville ramme mange gamle medlemmer hardt. Landsstyret foreslår følgelig uforandret kontingent i 2025.

Bemerk at NTF har kuttet ut VIPPS da det både er dyrt og umulig å få oversikt over hvem som betaler.


Referat fra Norsk Tegneserieforums 44. Landsmøte

Lørdag den 4. mars 2023 kl. 15.00 i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu

a) Valg av møteleder (dirigent). Jan Petter Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

b) Valg av referent. Hanne Chr. Dunker foreslått og valgt ved akklamasjon.

c) Valg av tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende. Helge Andersson og Oddvar Engelund valgt ved akklamasjon.

d) Kontroll av tilstedeværendes stemmerett, fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene. 36 medlemmer representert.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet. 35 ja, 1 nei.

f) Godkjennelse av styrets årsberetning. 35 ja.

g) Godkjennelse av fjorårets regnskap. 35 ja, 1 nei.

h) Valg av president. Styrets forslag: Jan Petter Krogh. 35 ja, 1 nei.

i) Valg av visepresident. Styrets forslag: Are Riksaasen. 35 ja, 1 nei.

Valg av kasserer. Styrets forslag: Hanne Chr. Dunker. 35 ja, 1 nei.

Valg av Boblaredaktør. Styrets forslag: Andreas Iversen. 36 ja.

Valg av museumsleder. Styrets forslag: Stein Barli. 35 ja, 1 nei.

Valg av 10 styremedlemmer. Styrets forslag:

Oskar Garnes. 35 ja, 1 nei.

Frode Haaland. 36 ja.

Kjell Steen. 36 ja.

Margareth Bjerke Andersson. 35 ja, 1 nei.

Bozena Blili. 35 ja, 1 nei.

John Chr. Elden. 35 ja, 1 nei.

Erlend Sveen Østby. 35 ja, 1 nei.

Tor Ødemark. 36 ja.

Ruben Ansgar Johansen. 35 ja, 1 nei.

Øystein Sørensen. 36 ja.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent. Styrets forslag: 300,- kr. 36 ja.

k) Innkomne forslag. Åtte forslag fra Kristian Hellesund.
1. Norsk Tegneserieforum skal sette fokus på norske tegneserier i utlandet. I løpet av 2023 skal det utformes en brosjyre om moderne norske tegneserier i engelsk språkdrakt. Brosjyren skal presenteres på en egen stand på tegneseriefestivalene i Angouleme og Erlangen i 2024. 1 ja, 35 nei.
2. Endring av § 6 i vedtektene til NTF. Tillegg til § 6: "Landsmøtet overføres på en digital plattform, slik at alle medlemmer kan delta på landsmøtet uansett bosted".1 ja, 35 nei.
3. Tillegg til § 5 i vedtektene til NTF: "Det gjennomføres minst to medlemsmøter hvert år.
Medlemsmøtene gjennomføres på en digital plattform, slik at alle medlemmer kan delta
1 ja, 35 nei.
4. Endring av § 6 i vedtektene til NTF. Tillegg til § 6: "Innkallingen skal beskrive tidspunkt, sted, hvilke saker som skal behandles i henhold til vedtektene, frist for å foreslå saker og hvem som kan kontaktes for spørsmål." 1 ja, 35 nei.
5. For å synliggjøre Tegneseriemuseet skal Norsk Tegneserieforum i 2023 utgi et hefte om og med klassiske norske tegneserier med utgangspunkt i egen samling. Heftet skal være et utgangspunkt for en egen utstilling på Tegneseriemuseet. 1 ja, 35 nei.
6. Styret kaller inn til ekstraordinært landsmøte innen 1. juni 2023. Tema for møtet: Fisjon. Museums- og arkivvirksomheten skilles ut som egen aktivitet med eget interimstyre. 1 ja, 35 nei.
7. Endring av § 6 i vedtektene til NTF: Setningen "Benkeforslag tillates ikke" strykes.1 ja, 35 nei.
8. Hvis forslag 3 blir vedtatt: Tillegg til § 5 i vedtektene til NTF: "Styret har ansvar for å kalle inn til medlemsmøte med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste med saker fra styret og frist for innsending av saker fra medlemmene. 1 ja, 35 nei.

l) Forslag til arbeidplan: Ved siden av de direkte lovpålagte oppgavene i formålsparagrafen foreslår styret å fortsatt ha flest mulig rabattavtaler i butikker, å tilby medlemmene gavebøker, å tilby informasjonsmateriell til de norske tegneseriefestivalene og å tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. 35 ja, 1 nei.

m) Fastsettelse av tid og sted for neste landsmøte. Styret foreslår lørdag 2. mars 2024 kl. 17.00 i Tegneseriemuseet. 35 ja, 1 nei.

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2022

Det 43. landsmøtet ble avholdt lørdag 5. mars 2022 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2021 ble godkjent. Til nytt styre for 2022 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes, Frode Haaland, Kjell Steen, Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, Stein Barli, John Chr. Elden, Are Riksaasen, Erlend S. Østby, Tor Ødemark og Ruben Ansgeir Johansen. Kontingenten for 2022 forble på 300,- kr. Styrets forslag til endrede vedtekter ble vedtatt. Dette medførte valg av Tor Ødemark til visepresident og Stein Barli til museumsleder. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 4. mars 2023 kl.15.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Andre møter. Andreas Iversen, Are Riksaasen og Erlend Sveen Østby deltok på OCX-møte i Oslo. Hanne Chr. Dunker er vår representant i Ressursgruppa for tegneserier. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 165 og 166. Vi har utgitt 60 sider tekst og 60 sider bilder, totalt 120 sider. Det første nummeret viet «Serienett 15 år», det andre med «USA» som tema. Sistnevnte er blitt det største Bobla i bladets historie med hele 72 sider! Den første utgivelsen ble støttet av Norsk kulturfond, mens USA-nummeret ble for kraftig kost for det tidligere Kulturrådet. Dette påvirker økonomien negativt. Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2021 ble vunnet av Therese G. Eide med «Intet nytt fra hjemmefronten - Foreldreskapet en bruksanvisning» på Egmont. Oversatt SPROING ble vunnet av Carbone og Justine Cunha med «I Lyas øyne 3. Skyldig, men uangripelig» på QulturRebus forlag. Prisene ble overrakt under Outlands tegneseriefestival lørdag 15. oktober i Outlands store butikk i Grensen, Oslo sentrum. Are Riksaasen ledet prisutdelingen på en fin måte. NTF satset iår på prominente utdelere. Kjendisadvokaten John Chr. Elden gjorde en strålende innsats og holdt en så engasjerende tale om «I Lyas øyne» at tilhørere og forlag nå ønsker seg et fjerde bind. Generaladvokat (p) Arne Willy Dahl var en naturlig utdeler til «Hjemmefronten». SPROING ble meget godt markedsført av Elden, QulturRebus, Outland og Egmont på sosiale medier. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner av alle nye tegneserieutgivelser fra forlagene. I tillegg kommer gaver. Museet hadde ca. 450 besøkende og regnskap i balanse i 2022. Foreningen Tegneseriemuseet står for den daglige driften. Museet er medlem av Visit Innlandet og derigjennom Visit Norway samt koblet opp mot Oslo Promotion. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Verving. Vi har hatt info-stands på OCX og Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Vi er inne på Google-bedrift, Facebook-bedrift og Foreningstorget i Gran. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) deltar vi i felles markedsføringstiltak. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Tilbudet er lite benyttet. Økonomi/ medlemskap. For å sikre fortsatt bevarelse av foreningens samlinger med dagens utgiftsnivå, spesielt med henblikk på strømpriser, deltok NTF den 3. oktober i et fellesmøte der alle brukere av Hadelandsgården overdro driftsregnskapene til Tegneseriehuset AS gjennom en konsolidering på lik linje med den Musea i Nord-Gudbrandsdal tidligere har gjennomført. NTF har 200 medlemmer, men kun 57 betaler normalkontingent, resten er gruppemedlemmer til halv pris.Vi bytter bank

Økte gebyrer i Sparebanken Ringerike-Hadeland har medført flytting til Totenbanken. En meget rimelig bank da de ikke tar gebyrer av foreninger!

Nytt kontonummer er 2050.46.06598.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtekter for Norsk Tegneserieforum (NTF)

(endret senest 5.mars 2022)

§ 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Norsk Tegneserieforum.

§ 2. Formål. Foreningen har til formål å øke interessen for tegneserier. Formålet søkes oppnådd gjennom utgivelse av bladet Bobla, innsamling av originaler, tegneserier og annet tegneserierelatert til Det nasjonale Tegneseriearkivet – Tegneseriemuseet i Norge og ved årlig donering av en statuett (SPROING-prisen) til en norsk og en oversatt tegneserieskaper.

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne. Det er to typer medlemskap.

  • Medlem. Kontingenten fastsettes av landsmøtet.

  • Organisasjonsmedlemskap. Forutsetter innmeldelse av minst seks personer fra samme organisasjon. Koster 50% av ordinær medlemskontingent pr. person. Må betales samlet.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på landsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av landsmøtet.

§ 6. Landsmøtet. Landsmøtet er NTFs høyeste organ og består av samtlige betalende medlemmer. Hvert medlemskap for året før gir en stemme. Medlemmer som er forhindret fra å delta på landsmøtet gis anledning til å poststemme/ e-poststemme. Stemmesedler må være mottatt av NTF senest dagen før landsmøtet. Landsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. For alle valg og avgjørelser tatt av landsmøtet kreves alminnelig flertall. Unntatt herfra er eksklusjons- eller oppløsningsforslag, som krever 3/4 flertall. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Landsmøtet holdes hvert år i første kvartal. Innkallelse til landsmøtet skal være lagt ut på NTFs hjemmeside innen 30. januar hvert år. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før landsmøtet. Landsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Benkeforslag tillates ikke. Dagsorden, innkomne forslag og styrets årsberetning legges ut på NTFs hjemmeside senest 14 dager før landsmøtet.

§ 7. Landsmøtets oppgaver

a) Valg av møteleder (dirigent).

b) Valg av referent.

c) Valg av tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

d) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett, fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

f) Styrets årsberetning.

g) Fjorårets regnskap.

h) Valg av president.

i) Valg av visepresident

i) Valg av kasserer, Boblaredaktør, museumsleder og styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

l) Forslag til arbeidsplan

m) Fastsettelse av tid og sted for neste landsmøte.

§ 8. Ekstraordinære landsmøter. Ekstraordinære landsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære landsmøter, med minst 14 dagers varsel. Et ekstraordinært landsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Landsstyret. Foreningens styre på minst fem, høyst femten medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Landsstyret holder møter når presidenten eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Landsstyret skal iverksette landsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen utad. Styret er selvsupplerende. Kassereren disponerer sammen med presidenten alle NTFs konti.

§ 10. Signaturrett. Presidenten og kassereren har har signaturrett hver for seg.

§ 11. RegnskapLandsstyret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet legges frem for landsmøtet til godkjennelse.

§12. Vedtektsendringer. Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 13. Oppløsning. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på landsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som landsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningen


-----------------------------------------------------------------------------------------

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2021

Det 42. landsmøtet ble avholdt lørdag 6. mars 2021 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2020 ble godkjent. Til nytt styre for 2021 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes, Frode Haaland, Kjell Steen, Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, Stein Barli, John Chr. Elden, Are Riksaasen og Erlend S. Østby. Kontingenten for 2022 forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 5. mars 2022 kl.14.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 163 og 164. Vi har utgitt 28 sider tekst og 68 sider bilder, totalt 96 sider. Det første nummeret var et jubileumsnummer; Tegneserieakademiet 50 år, NTF 40 år og Bobla 45 år. Det andre hadde «sosiale medier» som tema. Utgivelsene ble støttet av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2020 ble vunnet av Thore Hansen med «Værskjære» i «Aukrust i hundre» på Egmont. Oversatt SPROING ble vunnet av Ellen Ekman med «Lille Berlin» i «Lunch» på Strand forlag. Prisene ble overrakt under Outlands tegneseriefestival lørdag 13. november i Mathallen Vippa på Akershusstranda. SPROING ble meget godt markedsført av Egmont og Outland. Tegneseriemuseet i Norge med det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner av alle nye tegneserieutgivelser fra forlagene. I tillegg kommer gaver. Museet hadde ca. 500 besøkende og regnskap i balanse i 2020. Foreningen Tegneseriemuseet står for daglig drift. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne er betydelig utvidet i løpet av året og oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt/medlemskap. Vi har hatt info-stands på OCX og Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Vi er inne på Google-bedrift, Facebook-bedrift og Foreningstorget. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) deltar vi i felles markedsføring. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Tilbudet er lite benyttet. Økonomien. Med 211 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien tilfredsstillende.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2020

Det 41. landsmøtet ble avholdt lørdag 7. mars 2020 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2019 ble godkjent. Til nytt styre for 2020 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 6. mars 2021 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 161 og 162. Vi har utgitt 8 sider tekst og 96 sider bilder, totalt 104 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Festival", det andre uten tema. Utgivelsene ble støttet av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2019 ble vunnet av Jens K. Styve med "Dunce" utgitt på Egmont. Oversatt SPROING ble vunnet av Wilfrid Lupano og Paul Cauuet for «Gamle gubber» utgitt av Zoom/ Outland forlag. Prisene ble overrakt i Outlands lokaler i Kirkegaten i Oslo lørdag 22. august under «Outlands minifestival». SPROING ble meget godt markedsført av Egmont og Outland. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner av alle nye tegneserieutgivelser fra forlagene. I tillegg kommer gaver. Tegneseriemuseet står for daglig drift. Museumsrådet fungerte ikke efter hensikten og ble lagt ned i oktober.  Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt/medlemskap. Pandemien har umuliggjort vervestands på festivaler. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Facebooksiden er oppe igjen. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) deltar vi i felles markedsføring. Prosjektet i Pilestredet ble avsluttet grunnet bl.a. pandemien. NTFs representant i styrene for Leseland og Riksmuseet var Oskar Garnes med Kjell Steen som vara. I IKIN Hanne Chr. Dunker. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet. Økonomien. Med 210 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien tilfredsstillende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2019

Det 40. landsmøtet ble avholdt lørdag 9. mars 2019 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent. Til nytt styre for 2018 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 7. mars 2020 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 158, 159 og 160. Vi har utgitt 14 sider tekst og 126 sider tegneserier, totalt 140 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Skrekk" , det andre «Fantasy» og det tredje «Parodi». Utgivelsene ble støttet av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2018 ble vunnet av Lise Myhre med "Nemi" utgitt på Gyldendal og oversatt pris av Årets norske SPROING-pris ble vunnet av Lise Myhre med "Nemi nr. 6/2018". Oversatt SPROING ble vunnet av Gianluigi Bonelli og Giovanni Ticci med "Indianernes hevn". Prisene ble overrakt i Gyldendalhuset med et tallrikt publikum tilstede lørdag 28. september under «Gyldendals tegneseriedager». SPROING var som første post på lørdagens program godt markedsført av Gyldendal. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner av alle nye tegneserieutgivelser fra forlagene. I tillegg kommer gaver. I år fikk vi en større samling originaler fra Galleri EO. Tegneseriemuseets Venner står for daglig drift. Det er nedsatt et museumsråd under NTF med John Chr. Elden, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Maren Eidsvik og Per Karsten Ims som medlemmer. Deres oppgave er å bidra til faglig og økonomisk støtte til drift og utvikling av museet, særlig med tanke på markedsføring og sponsorer. Maren «The Force» markedsfører via egen hjemmeside. En ung filmskaper har laget en presentasjonsvideo fra museet. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt. Vi reklamerte for NTF på OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen, OsloCon, I-CAN, Gyldendals tegneseriedager, Kanon 1.5 og Stribefeber. Nye hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Facebooksiden er oppe igjen. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge deltar vi i felles markedsføring i Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo. Felles kontor og muligheter for galleri i kjelleren i 2020. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet. Økonomien. Med 203 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien grei.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2018.

Det 39. landsmøtet ble avholdt lørdag 10. mars 2018 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent. Til nytt styre for 2018 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Vedtektenes § 3.m ble endret til at både tid og sted for neste landsmøte vedtas på landsmøtet: Dato og klokke ble så bestemt til lørdag 10. mars 2019 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge (så lenge dette ikke belaster NTFs økonomi negativt), arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og arrangere Tegneseriens Dag. Bobla. Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 156 og 157. Vi har utgitt 9 sider med tekst og 91 sider med nye norske tegneserier, totalt 100 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Kjærlighet" av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX, det andre var Bård Lilleøiens «Dis in Space». Den første utgivelsen ble støttet av Norsk kulturfond. Siden det andre var et rent tegneserienummer laget av en tegner ble det bestemt av styret å ikke søke om støtte til dette. NorskTegneserieforums Honnør; SPROING Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2017 ble vunnet av Øyvind Sagåsen med "Radio GAGA" og oversatt pris av Olivier Schwartz og Yann med "Sprint, Operasjon flaggermus", begge utgitt på Egmont. Prisoverrekkelsen, som fant sted under festmiddagen på Raptusfestivalen i Bergen, ble en svært hyggelig begivenhet da begge prismottagerne var tilstede. Egmont reklamerte stort for prisvinnerne og SPROING via sitt nettverk. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001. Landsmøtet 2018 vedtok å ta tilbake museet så lenge det ikke belaster NTF økonomisk, men la Venneforeningen stå for daglig drift. Det er nedsatt et museumsråd under NTF med John Chr. Elden, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Maren Eidsvik og Per Karsten Ims som medlemmer. Deres oppgave er å bidra til faglig og økonomisk støtte til drift og utvikling av museet. Særlig med tanke på markedsføring og sponsorer. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. "Informasjonskontoret i Norge" måtte legge ned driften i Oslo fra 1. juni da leieavtalen deres utgikk, men det arbeides med å få til et nytt lokale i Oslo. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet. Økonomien. Med 209 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien grei. 

----------------------------------------------------------------------------------

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2017

Det 38. landsmøtet ble avholdt lørdag 11. mars 2017 i Tegneseriemuseet i Norge. Nytt styre for 2017 ble valgt. President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Margareth Bjerke Andersson og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble vedtatt: Lørdag 10. mars 2018 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, arrangere Tegneseriens Dag, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker, støtte Tegneseriemuseet i Norge, moralsk støtte en ny tegneseriekanon til skolebruk, moralsk støtte en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GOETHE og moralsk støtte en norsk variant av Finnish Comics Annual. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 153, 154 og 155. Vi har utgitt 17 sider med tekst og 143 sider med nye norske tegneserier, totalt 160 sider. Det første nummeret var et "Stribefeber" spesialnummer. Det andre ble laget med tema "fremtiden" av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX, det tredje var med fokus på tegneseriebyen Stavanger samt prosjektet "Picture Politics". Utgivelsene støttes av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør; SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett.  Norsk pris ble tildelt "Smørbukk Jula 2016" av Håkon Aasnes på forlaget Norsk Barneblad. Oversatt pris ble vunnet av "Amuletten" av Kazu Kibuishi på Fontini Forlag AS. Årets prisoverrekkelse, som fant sted hos Fontini i Universitetsgaten i Oslo den 22. august, ble en hyggelig begivenhet. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Tilbudet er lite benyttet. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen  og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker  finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Medlemskap i "Informasjonskontoret i Norge" medfører at vi kan ha et lite lager av Bobla, gavebøker, pins og annet informasjonsmateriell tilgjengelig sentralt i Oslo. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001. Tegneseriemuseets Venner har idag ansvaret, mens NTF fortsatt er mottager av alt av serier fra forlagene. Dette er upraktisk. Landsmøtet vil behandle et forslag om å ta tilbake museet og samlingene på landsmøtet i 2018. Økonomien. Mottatt reststøtte for en rekke Bobla sammen med støtte fra Sparebank1 og salg av gamle Bobla har rettet opp økonomien. Nytt rimelig trykkeri har også hjulpet godt. Foreningen har idag økonomi til å gi ut tre Bobla i 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSBERETNINGEN FOR 2016

Det 36. landsmøtet ble avholdt lørdag 12. mars 2016 i Tegneseriemuseet i Norge. Nytt styre for 2016 ble valgt. President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Øyvind Naterstad, sekretær Frode Haaland, SPROING-leder Per G. Hvidsten og styremedlem Margareth Bjerke Andersson. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble vedtatt: Lørdag 11. mars 2017 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi tre nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, arrangere Tegneseriens Dag, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker, støtte Tegneseriemuseet i Norge, søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GOETHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual. Styret. Per G. Hvidsten døde brått 11. oktober. Han er dypt savnet. Margareth Bjerke Andersson ble valgt til SPROING-leder fra denne dato. Bobla. Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 151 og 152. Vi har utgitt 36 sider med tekst og 67 sider med nye norske tegneserier, totalt 104 sider. Det første nummeret var et Serienett 10 år spesialnummer. Det andre ble laget med tema musikk av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX. Utgivelsene støttes av Norsk kulturfond. Det planlagte ekstra høstnummeret måtte utsettes til 2017 da økonomien sprakk. SPROING-prisen - NTFs Honnør. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Juryen for 2015 bestod av leder Trond Sætre, Per G. Hvidsten, Hanne Chr. Dunker, Cathrine Eriksen og Øystein Sanne. Norsk pris ble tildelt "Automobilfabrikken Fiske" av Lars Fiske på forlaget No Comprendo Press. Oversatt pris ble vunnet av "Fremtidens araber" av Riad Sattouf på forlaget Minuskel. Årets prisoverrekkelse, som fant sted på "Eldorado Bokhandel" i Oslo den 17. august, ble en hyggelig begivenhet for bransje og publikum. Nytt for avstemningen i 2017 blir at alle foreslår fem kandidater i første runde og de beste konkurrerer så i en finalerunde. Juryen utvides med andre ord til å gjelde alle våre 157 betalende medlemmer. Tegneseriens Dag. Tilbud om gratis markedsføring og pakker med Bobla og annet til interesserte ble sendt ut til Bibliotekforeningen, bibliotek, skoler, medlemmer og mange andre, men det var kun en skole i Trondheim som benyttet seg av tilbudet. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har nå 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen  og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får medlemmene 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikken landet over. Liste over gratis tegneseriebøker ligger ute på vår hjemmeside. Verving/PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Vår nye hjemmeside gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Innføring av organisasjonsmedlemskap til halv pris for hvert enkelt medlem førte til medlemsøkning til 157 NTF-medlemmer. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001, men støttes aktivt og økonomisk av foreningen. Tegneseriemuseets Venner har nå driftsansvaret. Arbeidsplanen ellers. Vi skulle søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GÔTHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual. Styret har dessverre ikke hatt kapasitet til å følge opp disse punktene. Men det har vært besøk og forespørsel om bistand til et avisprosjekt fra Goethe-Instituttet og vi bistod med informasjon, kontakt til tegnere, Raptus og Hellesund. Økonomien. Til tross for økte medlemsinntekter er situasjonen lite tilfredsstillende. Økte trykkeriutgifter kombinert med tro på en større medlemsøkning enn det vi fikk samt manglende innsendelse av papirer til Norsk kulturråd fra redaktøren har medført et større underskudd. Når vi mottar siste del av støtten for Bobla nr.150-152 vil vi ha en liten egenkapital igjen. Styret

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MINNEORD: Per G. Hvidsten (P. G. Olsen) har forlatt oss!

Per G. Hvidsten (G står for Godtfred) ble født i Oslo i 1944. Han var elev ved Majorstuen skole, siden Elisenberg realskole og Frogner gymnas. Tok realartium i 1964 og dro på selfangst. Så et år på Treiders Handelsskole og to års utdannelse/praksis i Forsvaret, bl.a. kokk (han ble sjefskokk), velferdsassistent og telegrafist. Ligningsfullmektig og ligningssekretær ved Oslo Ligningskontor 1968-76.

PG var mere kjent som filmentusiast og utdannet seg til filmarkitekt og kinomaskinist i Stockholm og München 1976-77. Han var filmkonsulent for Oslo Kinematografer og aktiv bl. a. som styremedlem i Oslo Filmklubb, Fri Film, Drammen Filmklubb og Norsk Filmsamlerforening. Han var en av grunnleggerne av tidsskriftet "Filmforum". Arbeidet også en tid som antikvarbokhandlerassistent ved Nordstedts Antikvariat i Stockholm.

Aller viktigst var arbeidet som forlagskonsulent, oversetter, brevspalteredaktør og forfatter. PG har arbeidet for en rekke forlag fra 1960 til 1990; Williams, Semic, Stowa , Aventura, Dreyer, Gyldendal og Gevion. PG skrev bl. a. manus til Pink Panter og Fantomet. Han var redaksjonsmedarbeider og redaktør i science fiction magasinet NOVA sammen med Johannes Berg jr. PG var "Sjefen" i Fantometklubben Norge store deler av 1980-tallet. PG er også prisbelønnet novelle- og romanforfatter, delvis under pseudonymet P. G. Olsen, med radiokåserier, hørespill og radionoveller på NRK bak seg. Forfatter av bøkene "Død og ved godt mot i New York", "Nazna" sammen med Roar O. Ringdahl og "Nattjegere" sammen med Peter Haars.

PG har også arbeidet som reklamekonsulent. Han var æresmedlem i Aniara.

PG var med blant stifterne av Tegneserieakademiet i 1970 sammen med Bing og Bringsværd, Jo Lie, Jon Gisle, Hans Normann Dahl m. fl. Han deltok i arbeidet med den første store norske tegneserieutstillingen på Henie-Onstad - Høvikodden i 1971-72 og NRK-produksjonene "Tegneserienes verden" på 1970-tallet. Han laget selv endel tegneserier på 1980-tallet. Ble 1991-2001 president i Norsk Tegneserieforum (NTF), 1994-2001 styremedlem i landsforeningen Tegneserievennen, 1995- 2001 styreformann i Tegneseriehuset A/L, 2000-2004 styremedlem i stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge. Fra 2012 medarbeider i Norsk tegneseriesenter - Tegneseriemuseet og styremedlem og SPROING-ansvarlig i Norsk tegneserieforum.

Han var følgelig en nestor innen film, science fiction og tegneserier i Norge.